Czarne Wielkie – działka z własnym lasem i warunkami zabudowy

Cena: 99 000 zł
Powierzchnia: 19093 m2
Gmina: Czaplinek
Miejscowość: Czarne Wielkie
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 5 lat
Rata miesięczna: 1485 zł
Zapytaj o ofertę
505 929 342Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:

Działka z własnym lasem i z decyzją o warunkach zabudowy jednorodzinnej.

Pięknie położona działka z własnym lasem ok. 2,5 km od Jeziora Komorze nabywane z udziałem w działce z dostępem do jeziora (udział w plaży)
Działka znajduje się na kolonii wsi, w pobliżu dużych kompleksów leśnych, ok. 2,5 km od pięknego Jeziora Komorze, dojazd asfaltem, najbliższe zabudowania znajdują się ok. 250 m od działki.
 
Działki:
1. nr 308/2 o pow. 1,9093 ha cena 99 000 zł – klasy gruntów: LsIV – 0,9440 ha, LsVI – 0,4122 ha, LsV – 0,0156 ha, RVI – 0,4274 ha, RV – 0,2081 ha;
2. nr 308/3 o pow. 2,0073 ha cena 99 000 zł – klasy gruntów: LsVI – 0,0342 ha, LsV – 0,4536 ha, Lz-PsV – 0,2596 ha, RVI – 0,1679 ha, RV – 0,9941 ha.
 
Aktualnie na terenie obrębu Sikory nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako grunt rolny i łąka.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.
W decyzji ustalono (m. in.):
– linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się jako nieprzekraczalą, zgodnie z częścią graficzną decyzji,
– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nie może przekraczyć 10%,
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 70% powierzchni terenu wyznaczonego w cząści graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi,
– liczba kondygnacji nadziemnych – 2, w tym poddasze użytkowe,
– dopuszcza się lokalizację piwnic,
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 15 m (tolerancja 20%),
– wysokość elewacji frontowej projektowanych budynków, liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale 2,5 – 4,5 m,
– dachy budynków należy projektować jako dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale 35 – 45 stopni,
– wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków nie może przekraczać 9 m,
– parametry urządzeń budowlanych określają przepisy odrębne, – odległość od działek sąsiednich oraz odległość od lasu określają przepisy odrębne,
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
– teren inwestycji podlega ochronie – przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu “Pojezierze Drawskie” i w obszarze objętym ochroną z zakresu “Natura 2000” Jeziora Czaplineckie i Ostoja Drawska,
– zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłączem do sieci elektroenergetyczne zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci,
– zaopatrzenie w wodę – istniejącym przyłączem do sieci wodociagowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci – alternatywnie z własnego ujęcia – studni o głębokości do 100 m,
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
nr 308/2
1,9093 ha
klasy gruntów: LsIV – 0,9440 ha, LsVI – 0,4122 ha, LsV – 0,0156 ha, RVI – 0,4274 ha, RV – 0,2081 ha
99 000 zł
1485 zł
Sprzedana
nr 308/3
2,0073 ha
LsVI – 0,0342 ha, LsV – 0,4536 ha, Lz-PsV – 0,2596 ha, RVI – 0,1679 ha, RV – 0,9941 ha
99 000 zł
1485 zł
Sprzedana