Działka budowlana, Ostropole, gmina Barwice

Cena: 39 900 zł
Powierzchnia: 5100m2
Gmina: Barwice
Miejscowość: Ostropole
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 5 lat
Rata miesięczna: 598 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Oferujemy do sprzedaży działkę nr 50/4 o pow. 5100 m2 położoną w miejscowości Ostropole. Działka kształtem zbliżona do prostokąta o równym ukształtowaniu terenu, w całości porośnięta trawą.
 
Orientacyjne wymiary działki: długość ok. 150m; szerokość ok. 34m.
 
Klasy gruntów: RIVa, RIVb, PsIV.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Aktualnie gmina Barwice nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny upraw polowych, w części lasy.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych.
Warunki zabudowy:
– wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 200 m2;
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 70 % powierzchni terenu;
– liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe;
– szerokość elewacji frontowej nie może przekroczyć 15 m;
– wysokość elewacji frontowej budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5.0m;
– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20o do 45o;
– wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekroczyć 9,0m;
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
– zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci;
– zaopatrzenie w wodę – przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci; alternatywnie z własnego ujęcia – studni; 
– odprowadzenie ścieków bytowych – przyłączem do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci; alternatywnie do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
– zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.
 
Dojazd drogą gruntową.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
nr 50/4
5100m2
39 900 zł
598 zł
Dostępna