Działka budowlana, Sulikowo, gmina Barwice

Cena: 29 900 zł
Powierzchnia: 1400m2
Gmina: Barwice
Miejscowość: Sulikowo
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 5 lat
Rata miesięczna: 448 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Oferujemy do sprzedaży działkę nr 339/5 o pow. 1400 m2 położoną w miejscowości Sulikowo. Działka kształtem zbliżona do trójkąta o lekko pofałdowanym terenie, z występującymi samosiewami drzew i krzewów.
 
Orientacyjne długości granic: ok. 45m; 60m; 25m; 41m.
 
Klasy gruntów: RIVb, Lzr-RIVb.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Aktualnie gmina Barwice nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny łąk, pastwisk.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych.
Warunki zabudowy:
– wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 200 m2;
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 30 % powierzchni terenu;
– liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe;
– szerokość elewacji frontowej nie może przekroczyć 15 m;
– wysokość elewacji frontowej budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5.0m;
– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 10o do 55o;
– wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekroczyć 10,0m;
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
– zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci;
– zaopatrzenie w wodę – przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci;
– odprowadzenie ścieków bytowych – przyłączem do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci; alternatywnie do zbiornika bezodpływowego;
– zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.
 
Dojazd drogą gruntową.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
nr 339/5
1400m2
29 900 zł
448 zł
Dostępna