Działka nad jeziorem, prawie 5ha – Żerdno

Cena: 999 000 zł
Powierzchnia: 4,7445 ha
Gmina: Czaplinek
Miejscowość: Żerdno
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 7 lat
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Dwie działki nr 126/4 i 125/6 obręb Żerdno o pow. łącznej 4,7445 ha:
– z możliwością zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
– własny las,

– dostęp do Jeziora Żerdno poprzez wąski pas – ok. 20 m – gruntów leśnych.

 
Aktualnie na terenie obrębu Żerdno nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki nr 126/4 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.
W decyzji ustalono (m. in.):
– linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się jako nieprzekraczalną, zgodnie z częścią graficzną decyzji,

– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi, nie może przekroczyć 5%,

– liczba kondygnacji nadziemnych maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe,

– dopuszcza się lokalizację piwnic,
– teren powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 80% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi,
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie może przekraczać 15 m (tolerancja 20%),

– wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku, liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale 2,5 – 4,5 m,

– wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków nie może przekraczać 9 m,
– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 35 do 45 stopni,

– parametry urządzeń budowlanych określają przepisy odrębne,

– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
– teren inwestycji podlega ochronie – przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu “Pojezierze Drawskie” i w obszarze objętym ochroną z zakresu “Natura 2000” Jeziora Czaplineckie i Ostoja Drawska,
– zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci,
– zaopatrzenie w wodę – istniejącym przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci – alternatywnie z własnego ujęcia – studni o głębokości do 100 m,
– odprowadzenie ścieków bytowych – do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, – zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologie zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.
 
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 

Przez działkę nr 125/6 przebiega linia średniego napięcia.

 
Działki – klasy gruntów:
– działka nr 126/4 o pow. 3,2645 ha – grunt w dobrej kulturze rolnej:
– grunty rolne – RIVa – pow. 1,5645 ha, 
– grunty rolne – RIVb – pow. 0,5700 ha, 
– grunty rolne – RV – pow. 0,2000 ha,

– lasy – LsIII – pow. 0,6300ha,

– lasy – LsIV – pow. 0,3000 ha.

– działka nr 125/6 o pow. 1,48 ha (dostęp do Jeziora Żerdno poprzez wąski pas – ok. 20 m – gruntów leśnych) – grunt z pojedyńczymi drzewami:

– grunty zadrzewione i zakrzewione na uż rolnych – Lzr-RIVb – pow. 0,98 ha; 

– grunty zadrzewione i zakrzewione na uż rolnych – Lzr-RV – pow. 0,38 ha; 

– grunty zadrzewione i zakrzewione na uż rolnych – Lzr-PsIV – pow. 0,12 ha; 

Działka nr 125/6 jest obciążona prawem odkupu na rzecz ANR.

 
Dojazd: drogą polną od drogi łączącej miejscowości Sikory-Żerdno, lub od drugiej strony od Nowego Drawska.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Dostępność
nr 126/4 i 125/6
4,7445 ha
999 000 zł
Dostępna