Mieszałki – 3 tanie działki budowlane

Cena: 29 000 zł
Powierzchnia: 2100 m2
Gmina: Grzmiąca
Miejscowość: Mieszałki
Pierwsza wpłata: 20%
Okres spłaty: 5 lat
Rata miesięczna: 386 zł
Zapytaj o ofertę
605 333 359Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Oferujemy do sprzedaży działki budowlane położone przy drodze asfaltowej Grzmiąca – Mieszałki, w całości porośnięte trawą.
 
Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek:
– działka nr 246/3 o pow. 2099 m2, długość ok. 61 m, szerokość ok. 34 m, klasy gruntów: RV, W-ŁV, ŁV – cena 29 000 zł;
– działka nr 246/4 o pow. 2100 m2, długość ok. 63 m, szerokość ok. 33 m, klasy gruntów: RV, W-ŁV, ŁV – cena 29 000 zł;
– działka nr 246/5 o pow. 2100 m2, długość ok. 64 m, szerokość ok. 32 m, klasy gruntów: RV – cena 29 000 zł.
 
Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako:
– działka nr 246/3 – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności;
– działka nr 246/4 – MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności;
– działka nr 246/5 – użytki zielone.
Dla powyższych działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczo-garażowego.
W decyzji ustalono warunki zabudowy (m. in.):
– wielkość powierzchni zabudowy do 25%;
– wielkośc powierzchni zielonej min. 50%;
* budynek mieszkalny:
– budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające;
– pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowany jako wolnostojący, parterowy budynek;
– szerokość elewacji frontowej od 10,0m do 18,0m;
– wysokość głównej kalenicy do 8,0m;
– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki do 3,0m;
– pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
– geometria dachu głównego: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; dachy symetryczne;
– kąt nachylenia połaci dachu od 25 stopni do 45 stopni;
– kolorystyka elewacji – kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
– dopuszcza się budowę lukarn i okien połaciowych na połaciach dachu;
* budynek gospodarczo-garażowy wolnostojący:
– budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego;
– szerokość elewacji frontowej od 3,0m do 10,0m;
– wysokość kalenicy do 5,0m;
– pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
– geometria dachu: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy;
– kąt nachylenia połaci dachu od 25 stopni do 45 stopni;
– kolorystyka elewacji – kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
– dopuszcza się wprowadzenie funkcji garażowej.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
– zaopatrzenie w wodę – z gminnej sieci wodociągowej na podstawie warunków technicznych koniecznych do uzyskania od zarządcy sieci;
– odprowadzanie ścieków – do szczelnych zbiorników na ścieki bytowe lub do przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej, a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie warunków technicznych koniecznych do uzyskania od zarządcy sieci;
– zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bezemisyjne nośniki energii np: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa;
– zaopatrzenie w energię elektryczną – podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej sieci elektroenergetycznej – zgodnie z warunkami koniecznymi do uzyskania od zarządcy sieci.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Media: 
– prąd – w pobliżu działek przebiegają napowietrzne linie energetyczne;
– wodociąg – na granicy działek;
– kanalizacja – przebiega przez teren działek przy ich granicy.
 
Dojazd drogą asfaltową.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Wymiary
Cena
Rata/msc
Dostępność
246/3
2099m2
RV, W-ŁV ŁV
61 m x 34 m
29 000 zł
386 zł
Dostępna
246/4
2100m2
RV, W-ŁV
63m2 x 33m2
29 000 zł
386 zł
Dostępna
246/5
2100m2
RV
64m2 x 32m2
29 000 zł
386 zł
Dostępna