Piaski – piękna działka 2,5ha

Cena: 79 000 zł
Powierzchnia: 24800 m2
Gmina: Barwice
Miejscowość: Piaski
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 5 lat
Rata miesięczna: 1185 zł
Zapytaj o ofertę
505 929 342Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
Działka o pow. 2,48 ha położona w pobliżu lasu oraz w sąsiedztwie gruntów uprawnych.
Grunt utrzymany w dobrej kulturze rolnej z pojedyńczymi drzewami.
Teren działki pagórkowaty z ładnym widokiem na okolicę.
 
Aktualnie gmina Barwice nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych. 
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
– linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się jako nieprzekraczalną zgodnie z częścią graficzną decyzji;
– wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 200 m2;
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 30% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi;
– liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 2 – w tym poddasze użytkowe;
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie może przekroczyć 15 m (tolerancja 20%);
– wysokość elewacji frontowej budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5 m do 5 m;
– dach budynku należy projektować jakodwuspadowy, lub wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 15 st. do 45 st.;
– wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekroczyć 9 m;
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
Działka znajduje się w Obszarze Natura 2000 – obszary ptasie “ostoja Drawska”. 
 
Klasy gruntów: 
– RV – grunty orne – 9000 m2;
– RVI – grunty orne – 12300 m2;
– PsV – pastwiska trwałe – 2700 m2;
– WRV – grunty pod rowami – 300 m2;
– WPsV – grunty pod rowami – 500 m2.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Media – wodociąg i prąd przy zabudowaniach.
 
Dojazd drogą polną.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Cena
Rata/msc
Dostępność
działka
2.48 ha
79 000 zł
987 zł
Rezerwacja