Sikory – działka z cudownym widokiem na jezioro, ponad 1 ha

Cena: 99 000 zł
Powierzchnia: 11622 m2
Gmina: Czaplinek
Miejscowość: Sikory
Pierwsza wpłata: 10%
Okres spłaty: 5 lat (60 miesięcy)
Rata miesięczna: 1485 zł
Zapytaj o ofertę
505 929 342



Bez zaświadczeń

nie sprawdzamy zdolności kredytowej

Zabezpieczenie

tylko w hipotece

Własność

zostajesz właścicielem zaraz po wpłacie 10%
Opis szczegółowy:
DZIAŁKA – WZNIESIENIE Z PIĘKNYM WIDOKIEM, SIKORY GM. CZAPLINEK.
Działka o pow. 1,1622 ha położona ok. 1 km od wsi Sikory, na dużym wzniesieniu, z pięknym widokiem na okolicę, jezioro Komorzenko oraz częściowo jezioro Komorze. 
Sprzedawana jest wraz Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE Z DOSTĘPEM DO JEZIORA KOMORZE. 

Działka częściowo porośnięta drzewami, graniczy z lasem. 

 
Na danym terenie gmina Czaplinek nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych. W decyzji ustalono (m. in.): 
– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie może przekroczyć 10%;
– liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe;
– dopuszcza się lokalizację piwnic;
– teren powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 70% powierzchni terenu;
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie może przekraczać 15 m (tolerancja 20%);
– wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 4,5m;
– wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekraczać 9 m;
– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 35 do 45 stopni;
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
– zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci;
– zaopatrzenie w wodę – przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci – alternatywnie z własnego ujęcia – studni o głębokości do 100 m;
– odprowadzenie ścieków bytowych – do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne;
– odprowadzenie wód opadowych – na terenie własnym – w sposób niepowodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych;
– zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp., dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów;
– przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu “Pojezierze Drawskie” i w obszarze objętym ochroną z zakresu “Natura 2000” – “Jeziora Czaplineckie” i “Ostoja Drawska”.
 
Dojazd do działki drogą polną oraz brukową, ok. 1 km od asfaltu.
 
Media: 
– prąd – w drodze dojazdowej,
– wodociąg – w drodze dojazdowej.
 
Wymiary działki: ok. 160m x 70m.
 
Klasy gruntów: 
– grunty orne RIVb – 0,0806 ha;
– grunty zadrzewione Lz-RIVb – 0,0348 ha;
– pastwiska trwałe PsIV – 0,4232 ha;
– pastwiska trwałe PsVI – 0,5602 ha;
– nieużytki N – 0,0634 ha.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Działka
Powierzchnia
Klasy gruntów
Wymiary
Cena
Rata/msc
Dostępność
działka
11622 m2
ok. 160 x 70 m.
99 000 zł
1485 zł
Rezerwacja